emblema_transparentaweb.jpg

Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret" Buzau         ECDLL1.png             

📌 Clasa pregătitoare-actualizat

Written by crisadmin on .

📌 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2023-2024 :

          –  2 clase cu program tradiţional – 44 locuri;
          – 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 22 locuri;

 

📌 CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv
 •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

*  Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

        – înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

      – eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

 

📌CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

 •  copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița
 • copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

** În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

      – înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

     – planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

       – desfășurarea evaluării;

     – eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

      – soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

 

📌CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

 •  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023
 •  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

 

📌 LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?

    Părintele poate opta:

      1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

      2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

 

📌 UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe SITE-UL DEDICAT, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

 

📌 CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

      În perioada 3 – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

       De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

 

📌 CÂND ȘI UNDE VOR FI AFIȘATE LISTA ELEVILOR ÎNSCRIȘI ȘI LISTA LOCURILOR LIBERE?

 •  31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere
 • 15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

📌 CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

1. cerere – tip de înscriere – se completează online / la sediul unităţii de ȋnvăţământ;
2. certificat de naştere al copilului (original și copie);
3. actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal (original și copie);
4. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023);
5. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
6. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare;
7. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

📌Criterii generale:

 •  existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 •  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.